Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Właściciela pod adresem www.opaskikablowe.pl

§ 1. Definicje


1. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.opaskikablowe.pl (zwany dalej Sklepem) jest:
Meritum Marcin Przychodzki ul. Wiśniowa 66, 76-200 Słupsk, NIP 839-277-20-48, REGON 220550546
e-mail: biuro@opaskikablowe.pl;
telefon kontaktowy: +48 502 021 994 *
dodatkowe telefony do kontaktu:
fax. +48 59 726 09 29 *
* koszt połączenia wg.taryfy operatora
2. Sklep- sklep internetowy działający pod adresem www.opaskikablowe.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić produkty.
3. Magazyn – ul. Wiśniowa 66; 76-200 Słupsk , miejsce gdzie klient może odebrać towar osobiście oraz gdzie należy dokonywać zwrotów towarów.
4. Klient- pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, dokonująca zakupów w Sklepie.
5. Produkty- towary i usługi dostępne w Sklepie.
6. Usługa dodatkowa- usługa świadczona przez Sklep na pisemną prośbę Klienta, w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
7. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktów (w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny).
8. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Za dni robocze nie uznaje się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
11. Przelew bankowy- płatność wykonana przez Klienta w banku, poprzez konto bankowe bądź stacjonarne lub na poczcie poprzez przelew na rachunek bankowy Sklepu.
12. Przelew elektroniczny- płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu BlueMedia S.A; PayU lub innych systemów płatności on-line .
13. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. nr 16, poz.93 z późn. zm.).
14. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 827).

 

§ 2. Zasady ogólne/oferta


1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Przedmiotem transakcji są produkty znajdujące się w ofercie sklepu w chwili składania Zamówienia.
5. Ceny produktów podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny wskazane w chwili składania zamówienia przy produktach w sklepie są wiążące.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych produktów do oferty, zamykania kolekcji, ogłaszania, wprowadzania zmian i kończenia akcji promocyjnych na stronach sklepu.
7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby treść ofert sprzedaży produktów jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości. Różnice, jakie mogą zaistnieć pomiędzy wizualizacją produktów w sklepie mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Klienta i nie są one podstawą do reklamacji i zwrotu zakupionych produktów w sklepie.

§ 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień


1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest właściwe złożenie zamówienia, poprzez stronę sklepu www.opaskikablowe.pl lub mailem na adres biuro@opaskikablowe.pl; 
2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz informacją, jak dokonać płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
3. Klient składając zamówienie zawiera Umowę Sprzedaży zamawianych Produktów z właścicielem Sklepu.
4. Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptują warunków w nim zawartych.
5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane zostaną w następnym dniu roboczym.
6. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową: biuro@opaskikablowe.pl
7. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie drogą mailową: biuro@opaskikablowe.pl
8. Klient nie może anulować Zamówienia już wysłanego.
9. W przypadku niedostępności Produktów lub jego części w magazynie objętych Zamówieniem, Klient zostaje poinformowany o stanie Zamówienia, a następnie podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (zmienione, częściowa realizacja lub w całości anulowane).
10. Oferta Sklepu nie przedstawia stanu magazynowego.
11. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, bądź realizacji Zamówienia wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
12.Zamówienia zależą od wyboru rodzaju wysyłki:
a) Przesyłka Kurierska (standard do 30kg), koszt: 13,00 zł.
b) Przesyłka Kurierska (pobraniowa do 30kg), koszt: 18,45 zł.
13. Realizacja Zamówień następuje:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub elektronicznym na adres firmy: 
Meritum Marcin Przychodzki ul. Wiśniowa 66, 76-200 Słupsk, NIP 839-277-20-48, Numer rachunku(PLN):
PKO I o/Słupsk 03 1020 4649 0000 7502 0090 5638
- po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu, lub przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu drogą mailową;
b) w przypadku Zamówień płatnych gotówką w siedzibie firmy- w danym lub następnym dniu roboczym.
14. Przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi do 1 dzień roboczych i liczy się od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji do dnia nadania Produktu do Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze

15. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku Zamówień wzbudzających wątpliwości lub gdy formularz Zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.
17. Zmiany w wysyłce Produktu bądź rezygnacja z Zamówienia możliwe są po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sklepem drogą mailową: biuro@opaskikablowe.pl Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało wysłane.
18. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku Produktu w magazynie lub braku możliwości zrealizowania Zamówienia Klienta, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji Zamówienia jest dłuższy niż 30 dni Sklep ma prawo odstąpić od umowy w terminie przewidzianym do realizacji Zamówienia. Jeśli zapłata za Produkt została uiszczona z góry, Sklep zwraca Klientowi kwotę za Produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania Zamówienia. Klient może też podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na zakup innych Produktów w Sklepie.

§ 4. Odstąpienie od umowy oraz wymiana towaru


1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w regulaminie.
2. Zwrotowi lub wymianie podlega tylko Produkt bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta.
3. Klient może wymienić Produkt na inny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Zamówienia. Koszt wysyłki wymienianego Produktu w obie strony ponosi Klient (jeśli Produkt nie jest reklamowany)
4. Zwracany lub wymieniany Produkt powinien być dostarczony na adres Magazynu, tj.: Meritum Marcin Przychodzki, ul. Wiśniowa 66, 76-200 Słupsk, tel. 502021994
5. Przed odesłaniem Produktu Klient ma obowiązek powiadomić Sklep o zamiarze zwrotu lub wymiany Produktu drogą mailową: biuro@opaskikablowe.pl
6. Sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w określonym terminie, w przeciągu 14 dni roboczych zwróci Klientowi kwotę równą cenie Produktu i kosztu wysyłki
7. Zwracany lub wymieniany Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem

§ 5. Reklamacje


1. Wszystkie Produkty w Sklepie są fabrycznie nowe, wykonane z należytą starannością, pozbawione są wad fizycznych, prawnych oraz nie naruszają praw osób trzecich.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Produkcie wad fizycznych lub niezgodności Produktu z Produktem złożonym w Zamówieniu.
3. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki powinien on dopilnować czynności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Przewoźnik ma obowiązek protokolarnie ustalić stan przesyłki, jak też okoliczności powstania uszkodzenia przesyłki. Przewoźnik dokonuje tych czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W przypadku ustalenia szkody spisywany zostaje protokół szkody (wzór dokumentu udostępnia przewoźnik).
4. Klient stwierdzając wady w otrzymanym Produkcie uprawniony zostaje do świadczeń gwarancyjnych.
5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu jednego roku od daty zakupu Produktu, o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności Produktu z umową pisemnie poinformuje o tym fakcie Sklep drogą mailową: biuro@opaskikablowe.pl
6. Zwracany Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem oraz opisem reklamacji.
7. Sklep w ciągu 7 dni roboczych rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta drogą mailową o decyzji.
8. W momencie uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy w przeciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
9. Koszty odesłania reklamowanego Produktu ponosi Sklep i zwraca go po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Warunkiem zwrotu kwoty jest podanie numeru konta bankowego Klienta.
9. Reklamowany Produkt powinien być wysłany na adres Magazynu, tj.: Meritum Marcin Przychodzki, ul. Wiśniowa 66, 76-200 Słupsk, tel. 502021994

§ 6. Płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 7. Czas realizacji zamówienia 

1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy

2. W przypadku wyboru płatność za pobraniem czas realizacji jest liczony od kolejnego dnia roboczego

§ 8. Dane osobowe


1. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz ich przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji umowy.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta i zgoda na ich przetwarzanie jest konieczne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostępu do nich przez osoby trzecie.
4. Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania usunięcia.

5. Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, że:

    1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Meritum Marcin Przychodzki z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Wiśniowa 66; NIP: 839-277-20-48; REGON: 220550546.

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

- listownie pod adresem: Meritum Marcin Przychodzki, 76-200 Słupsk, ul. Wiśniowa 66;

- przez e-mail: biuro@opaskikablowe.pl,

- telefonicznie: 59 726 09 29;

     2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych, na podstawie zawartych umów, usługi podatkowo-rachunkowe, magazynowania, obsługi teleinformatycznej, usługi pocztowe, a w razie potrzeby usługi windykacyjne, faktoringowe  i pomoc prawną,
 3. podmiot zewnętrzny – firma kurierska, zajmująca się na podstawie zawartej z Administratorem Danych Osobowych umowy, obsługą transportową klientów Administratora Danych Osobowych,
 4. pracownicy Administratora Danych Osobowych zajmujący się obsługą i realizacją zamówień i umów4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
 5. b) w ramach wykonywania umowy o charakterze handlowym;
 6. a) przekazane dobrowolnie osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną
 7.     3. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
 8. e) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i administracyjnymi;
 9. d) rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 10. c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 11. b)dla celu marketingu produktów własnych Administratora Danych Osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, kontaktowania się w celach marketingowych poprzez dostępne konały komunikacji (e-mail, telefon) za Pana/ Pani zgodą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 12. związanym z realizacją złożonego przez Pana/Panią zamówienia lub celem realizacji zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji / dostawy, nr telefonu, adres e-mail jest Pana/Pani dobrowolna zgoda lub zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
 13. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia lub obowiązywania umowy, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora Danych Osobowych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, ale maksymalnie przez okres 7 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 14. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób i w dowolnym momencie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@opaskikablowe.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych;
 15. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 16. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia lub realizacji umowy. Brak sprzeciwu z Pana/Pani strony jest traktowany jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych i podmioty współpracujące;
 17. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu;
 18. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawarta jest zgodnie z prawem polski.
2. Produkty produkowane przez Sklep, nazwa marki są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
3. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Obecność w Sklepie Produktów nie oznacza natychmiastowej realizacji Zamówienia.
5. Ceny Produktów podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej Sklepu.
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maję zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązuje od daty opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 luty 2016 r.

10. Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie sklepu www.opaskikablowe.pl są własnością właściciela sklepu. Kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawa o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl